Společnost Spokojené zvíře s.r.o. IČO: 19973535, se sídlem Jinočanská 399/2, 25219 Rudná, (dále jen „Spokojené zvíře s.r.o“) tímto informuje o zásadách a principech zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Spokojené zvíře s.r.o. při své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob v postavení správce. Plně respektujeme Vaše základní právo na ochranu soukromí, a proto neshromažďujeme žádné Vaše osobní údaje, k jejichž zpracování nemáme oprávnění. Zpracovávané osobní údaje vždy náležitě chráníme proti jejich úniku anebo zneužití.

Zpracovávání osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, jsou zpracovávány na základě:

Ad a) Mezi námi zpracovávané osobní údaje mohou patřit Vaše:

Ad b) Mezi námi zpracovávané osobní údaje mohou patřit Vaše:

Ad c) Mezi námi zpracovávané osobní údaje mohou patřit Vaše:

Ad d) Mezi námi zpracovávané osobní údaje mohou patřit Vaše:

Veškeré zpracovávané osobní údaje zpracováváme jak v elektronické, tak v listinné podobě. Osobní údaje uchováváme minimálně po dobu, kdy probíhá smluvní vztah a jen na nezbytně nutnou dobu pro naplnění účelu, k němuž byly příslušné osobní údaje poskytnuty. Po uplynutí této lhůty buďto osobní údaje odstraníme anebo je z důvodu závazků stanovených právními předpisy uchováváme, resp. archivujeme nejdéle po dobu deseti let.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů budou zpracovávat i další zpracovatelé, a to zejména účetní kancelář, advokátní kancelář, osoba poskytující programové vybavení Správce a jeho údržbu, správce databáze serveru. Zpracovatelé jsou vždy vázáni mlčenlivostí a zabezpečují Vaše osobní údaje nejméně tak, jako my.

Práva spojená s poskytnutými osobními údaji

V souvislosti s poskytnutím Vašich osobních údajů máte tato práva:

Tato práva můžete uplatnit u nás prostřednictvím osoby zodpovědné za ochranu dat:

Jméno: Petr Šmiták, DiS.
E-mail: obchod@spokojenezvire.cz

Na Vaše žádosti, dotazy či připomínky odpovíme do 1 měsíce.

Na naši činnost při zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost (více na stránkách úřadu www.uoou.cz). Tento úřad také, stejně jako Vás, informujeme v případě, že by i přes naši nejlepší snahu a veškerá zabezpečení došlo k úniku, zneužití nebo ztrátě Vašich osobních údajů.